18-09-2019r.
godzina 05:49
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1186650 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Ewidencja ludności


 

Informacja dotycząca udostępnienia danych z gminnego zbioru meldunkowego

Sprawa:

Udostępnienie danych z gminnego zbioru meldunkowego.

Podstawa:

- art.44g i art. 44h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i

  dowodach osobistych /tj. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm./,
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza

   wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz

   ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz. U. Nr 201, poz.

   1702/,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości

  opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz

   ewidencji wydanych  i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i

   sposobu ich wnoszenia /Dz.U. Nr 62,  poz. 564/

Procedura:

- złożenie wniosku o udostępnienie danych /według wzoru/,
- dołączenie dowodu dokonania opłaty za udostępnienie danych.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych w wysokości 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych /30,40 zł od jednostkowych danych/ płatna w kasie Urzędu Gminy w Świerklańcu ul. Młyńska 3 lub na jego rachunek bankowy:  Banku Spółdzielczego w Świerklańcu na  Nr. konta 74 8467 0001 0000 0026 2000 0002.


Opłaty za udostępnienie danych nie wnoszą następujące podmioty: organy administracji publicznej, sądy, prokuratury, organy Policji, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorumpcyjne, straże gminne, organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, Polski Czerwony Krzyż w zakresie danych osób poszukiwanych.

Uwagi:

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Świerklańcu ul. Parkowa 32, tel. (032) 284-41-78.

 Informację wytworzył(a): insp. Joanna Machula
Informację dodał(a): insp. Gabriela Pandzioch
Ostatnia modyfikacja: 2016-07-14 12:27:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech