18-09-2019r.
godzina 05:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1186650 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Strategia rozwoju GminyStrategia Rozwoju Gminy
 
 

Uchwała   Nr XVI/161/03

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 12 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

 

 

            Działając na podstawie art.18 ust2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) na wniosek Wójta Gminy Świerklaniec

 

- Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje strategię rozwoju Gminy Świerklaniec zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§2

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała w sprawie strategii rozwoju gminy Świerklaniec nr XXXVI/264/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Załącznik nr 1

     do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIERKLANIEC

NA LATA 2004 - 2010

 

  I.   Wstęp 

 II.  Charakterystyka Gminy Świerklaniec

      1.   Rys historyczny

      2.   Położenie geograficzne

      3.   Dane demograficzne

      4.   Środowisko przyrodnicze

      5.   Rolnictwo i leśnictwo

      6.   Ochrona środowiska

      7.   Infrastruktura techniczna gminy

      8.   Infrastruktura społeczna

      9.   Podmioty gospodarcze

    10.   Rynek pracy

    11.   Budżet Gminy

 III. Analiza SWOT Gminy Świerklaniec

      1. Uwarunkowania wewnętrzne

    a. Silne strony

    b. Słabe strony

2. Uwarunkowania zewnętrzne

    a. Szanse dla Gminy Świerklaniec

    b. Zagrożenia dla Gminy Świerklaniec

 IV. Misja Gminy Świerklaniec

  V. Wizja rozwoju Gminy Świerklaniec

 VI. Strategiczne cele rozwoju Gminy Świerklaniec

  1. Priorytet (cel) pierwszy - przestrzenny
  2. Priorytet (cel) drugi       - społeczny
  3. Priorytet (cel) trzeci       - gospodarczy

  VI. Wieloletni plan inwestycyjny

 VII. Działalność pozainwestycyjna

VIII. Wdrażanie i monitoring strategii

   IX. Wykaz dokumentów i opracowań wykorzystywanych do pisania strategii

 

I. Wstęp

            Niniejsza Strategia jest realizacją obowiązku wynikającego z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, odnośnie możliwości uchwalania przez Radę Gminy Wieloletniego Programu Gospodarczego. Strategia Rozwoju Gminy opisuje stan oceny Gminy i nakreśla perspektywy rozwoju na lata 2004 – 2010. Jest dokumentem niezbędnym w procesie ubiegania się o środki z funduszy pomocowych.

Elementem strategii jest Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Realizacja strategii będzie podlegała przeglądowi i odpowiednim korektom.

 

II. Charakterystyka Gminy Świerklaniec

 

1.Rys historyczny

Początków osadnictwa na ziemiach należących obecnie do Gminy Świerklaniec należy szukać w wiekach średnich. Pierwsze zapiski dotyczące wsi Orzech pochodzą z 1277 roku.

            Przełomowym momentem dla rozwoju tych ziemi było wygaśnięcie piastowskiej linii książąt bytomskich i podział ich dóbr. Konsekwencją było ufundowanie przez księcia oleśnickiego Konrada II zamku w Świerklańcu w drugiej połowie XIV wieku. Od 1498 roku ziemie te znalazły się pod panowaniem księcia opolskiego Jana II zwanego Dobrym, a po jego śmierci w 1532 roku przeszły w ręce Jerzego Brandenburskiego z dynastii Hohenzollernów.

            Kolejny raz ziemia świerklaniecka zmieniła swojego właściciela po wojnie trzydziestoletniej na rzecz Habsburgów.

            Ostatecznie w roku 1629 Świerklaniec został przekazany rodzinie Henckel von Donnersmarck, która panowała w nim do1945 roku.

            Okres panowania rodziny Henckel von Donnersmarck to czas rozbudowy i modernizacji ziemi świerklanieckiej. Dokonali oni przebudowy średniowiecznego zamku w Świerklańcu na nowożytną rezydencję renesansową wraz z parkiem.

Około 1876 roku zakończono budowę w Świerklańcu pałacu tzw. „Małego Wersalu”, będącego założeniem pałacowo -  parkowy stanowiącym jedną z najokazalszych rezydencji ówczesnej Europy. Niestety zarówno zamek jak i „Mały Wersal” zostały wyburzone w latach 60 i 70 naszego stulecia. Poza przebudową zamku świerklanieckiego, oraz budową „Małego Wersalu” rodzina Henckel von Donnersmarckt na terenie obecnej gminy dokonała wielu innych inwestycji. Do chwili obecnej między innymi zachowała się kaplica z mauzoleum rodzinnym usytuowana w parku w Świerklańcu, Kościół N.S.P.J w Nakle, Pałac znajdujący się w nakielskim zespole pałacowo – parkowym, oraz Pałac Kawalera znajdujący się w świerklanieckim parku będący dzięki swej działalności wizytówką gminy Świerklaniec.

 

                2. Położenie geograficzne

            Gmina Świerklaniec zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej konurbacji górnośląskiej. Administracyjnie przynależy do powiatu tarnogórskiego, położonego w centralnej części województwa śląskiego. W jej skład wchodzą cztery sołestwa: Świerklaniec, Nakło, Orzech i Nowe Chechło, łącznie zajmujące powierzchnię 44,3 km². Od północy gmina sąsiaduje z Miasteczkiem Śląskim, od zachodu z Tarnowskimi Górami, od południowego zachodu z Radzionkowem. Na południu graniczy z Piekarami Śląskimi, na południowym wschodzie z gminą Bobrowniki, a na wschodzie z gminą Ożarowice. Świerklaniec leży w odległości 25 km od Katowic, 30 km od Zawiercia, 60 km od Częstochowy i 80 km od Opola.

            Pod względem fizyczno-geograficznym gmina znajduje się w makroregionie Wyżyny Śląskiej, na obszarze Garbu Tarnogórskiego, w rejonie jego przecięcia przez dolinę Brynicy.

Północno wschodnia część gminy ma rzeźbę falistą o nieznacznych deniwelacjach, południowo zachodnia ma charakter równinny.

 

 

 

 

SOŁECTWO

POWIERZCHNIA (ha)

Świerklaniec

2900

Nakło

1200

Orzech

190

Nowe Chechło

140

Ogólem

4300

 

 

 

3. Dane demograficzne

            Gminę Świerklaniec zamieszkuje 10699 osób. Wśród mieszkańców zaznacza się niewielka przewaga kobiet. Ich udział w populacji gminy wynosi 50,8 %. (25.09.2003r.)      62 % wśród mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Procent ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym nie jest już tak znaczny. Pierwsza grupa stanowi  21,3 %, druga 16,7 % ogółu ludności. W gminie podobnie jak w kraju z roku na rok zwiększa się liczba ludzi najstarszych, a maleje ilość osób w rocznikach najmłodszych. Gmina Świerklaniec jest jednak w korzystnej sytuacji pod względem demograficznym, gdyż od kilku lat charakteryzuje ją dodatnie saldo migracyjne. Tak więc liczba mieszkańców pomimo obniżającego się przyrostu naturalnego ma tendencję wzrostową. Wzrost liczby mieszkańców dokonuje się poprzez napływ ludności z okolicznych miast. Spostrzegają oni gminę jako atrakcyjne miejsce zamieszkania. Wpływa to na ogólno pojęty wzrost gospodarczy gminy: rozwój sektora mieszkaniowego, usługowego, przeciwdziałanie bezrobociu, gdyż imigranci to przede wszystkim osoby młode, wykształcone, często chętne do zakładania własnej działalności.

 

Wiek

0-18

19-25

26-65

Powyżej 65

Liczba osób

2280

876

5756

1787

%

21,3

8,2

53,8

16,7

 

 

 

4. Środowisko przyrodnicze

            Gmina Świerklaniec pod względem walorów środowiska przyrodniczego jest jedną z najatrakcyjniejszych w regionie. Do jej atutów zaliczyć należy: wysoką lesistość; czystsze powietrze w porównaniu z okolicznymi przemysłowymi miastami; występujące na jej obszarze zbiorniki wodne (Chechło – Nakło, Kozłowa Góra) i parki  (w Świerklańcu, w Nakle). Lasy zajmują 47,4 % całkowitej powierzchni gminy i są skoncentrowane w północnej jej części. Funkcja lasów nie ogranicza się do rekreacji, ale pełnią one także rolę ochronną.

Rekreacja na terenie gminy rozwija się głównie w oparciu o Park w Świerklańcu i ośrodki nad Zalewem Nakło-Chechło. Tereny te są miejscem wypoczynku weekendowego i świątecznego dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Pierwszy z nich o powierzchni 154 ha stanowi unikatową kompozycję, składającą się z terenów leśnych, łąk, alejek i stawów. W pobliżu parku zlokalizowany jest zbiornik wodny Kozłowa Góra. Ten rezerwuar wody pitnej dla mieszkańców Górnego Śląska to także ważny element krajobrazowo-przyrodniczy. Z kolei w obrębie ośrodka Nakło-Chechło w sąsiedztwie kompleksu leśnego znajduje się ponad 100-hektarowy zalew, powstały w wyrobisku popiaskowym. Ma on wody pierwszej klasy czystości i udostępniony jest do kąpieli. Pozostałością wieloletniego pozyskiwania surowców z terenu gminy są poza zbiornikiem nieeksploatowane już kamieniołomy. Funkcje rekreacyjna, mieszkaniowa i usługowa (biorąc pod uwagę warunki naturalne występujące w gminie) dają podstawy do dalszego jej rozwoju.

 

 

5. Rolnictwo i leśnictwo

            Obszar gminy Świerklaniec położony jest w obrębie częstochowsko-kieleckiej dzielnicy klimatycznej. Charakteryzuje się on długim okresem wegetacyjnym, trwającym średnio 215 dni i stosunkowo wysoką średnią roczną temperaturą powietrza wynoszącą             7,9 ºC.

            Użytki rolne zajmują 26% ogólnej powierzchni gminy, z czego 69% stanowią grunty orne. Na terenie gminy przeważają gleby bielicowe porośnięte zwykle borami oraz rędziny wytworzone na podłożu wapiennym i dolomitowym. W rejonie występowania rędzin skupiło się osadnictwo i rolnictwo, gdyż w obrębie gminy gleby te mają stosukowo dobrze rozwinięty poziom próchniczny, a co się z tym wiąże posiadają wyższą wartość użytkową. Nadają się pod uprawę zbóż i drzew owocowych i taka też produkcja rozwinęła się na terenie gminy. Wzdłuż cieków zalegają gleby bagienne i mady użytkowane głównie jako łąki.

            W obrębie gruntów ornych przeważają gleby klas V (32%) i IVb (30%). Wskaźnik średniej klasy gleb dla gruntów ornych w gminie kształtuje się na poziomie 4,3. Wśród trwałych użytków zielonych występuje większe zróżnicowanie. W każdym sołectwie dominuje inna klasa gleb (III, IV, V bądź  VI). Na gruntach ornych przeważa żytni słaby kompleks przydatności rolniczej gleb (VI), z kolei na trwałych użytkach występują zbliżone udziały procentowe (po ok. 50 %) kompleksu średniego i słabego.

            W gminie Świerklaniec znajduje się 81 gospodarstw rolnych, obejmują one powierzchnię 585,04 ha, tj. 13 % ogólnej powierzchni gminy oraz 402 działki rolne o łącznym areale 154,04 ha, czyli 3,5 % całkowitego obszaru. Spośród gospodarstw najliczniejszą grupę (65,7%) stanowią gospodarstwa najmniejsze o powierzchni od 1 do 2 ha. Niekorzystna struktura agrarna nie sprzyja rozwojowi rolnictwa. Poza tym brak zainteresowania ze strony młodych ludzi prowadzeniem działalności rolniczej i odchodzenie w zawody pozarolnicze przyczyniają się do znacznego ograniczenia funkcji rolniczej. Nieliczni tylko prowadzą wyspecjalizowane wielkoobszarowe gospodarstwa, często dzierżawiąc ziemię od gminy lub prywatnych osób. Wyrazem ekstensyfikacji rolnictwa jest przede wszystkim spadek pogłowia zwierząt gospodarskich i wzrost odłogowanej ziemi.

            Lasy zajmują prawie połowę całkowitej powierzchni gminy. Znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych, bezpośrednio podlegając Nadleśnictwu Świerklaniec i co ważne wchodzą w skład Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W składzie gatunkowym dominuje sosna (80%). Działalność gospodarcza prowadzona jest więc w ograniczonym zakresie ze względu na charakter ochronny i turystyczny lasów. Nie wykonuje się masowego wyrębu drzew. Lasów prywatnych i komunalnych w gminie jest niewiele. Łącznie obejmują powierzchnię 13,3 ha.

 

 

Ogólna powierzchnia gminy

Użytki rolne

lasy  grunty leśne

pozostałe grunty

razem

grunty orne

sady

łąki

pastwiska

4426

1156

800

135

151

70

2100

1170

100%

26,2

18,1

3,1

3,4

1,6

47,4

26,4

 

 

 

 

6.

 

 

 

6. Ochrona środowiska

Mieszkańcy gminy Świerklaniec mają poczucie wartości środowiska naturalnego w którym żyją, dlatego wszystkie inicjatywy ekologiczne gminy spotkały się z jednoznacznym poparciem społecznym.

W zakresie ochrony środowiska w ciągu 5 ostatnich lat w gminie podjęto następujące zadania:

1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

2. Modernizacja źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej: w przedszkolu i szkole

     podstawowej w Orzechu, w Zespole Szkół w Nakle, w przedszkolu w Świerklańcu, w 

    Pałacu Kawalera.

3. Uregulowanie gospodarki odpadami. Dwa razy w miesiącu opróżnia się pojemniki z odpadami

   bytowymi mieszkańcom i podmiotom prawnym. Dwa razy w roku (wiosna, jesień)

   przeprowadza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Raz w miesiącu wywozi się stłuczkę

   szklaną.

4. Wprowadzenie biotoalet w Parku Świerklanieckim i nad Zalewem Chechło-Nakło.

5. Utworzenie dolomitowego systemu ochronnego w celu zabezpieczenia Zalewu Nakło-Chechło

    przed zmianą jakości wody.

6. Organizowanie ze szkołami akcji sprzątania z okazji „Dnia Ziemi”, „Sprzątania Świata” -

    finansowanie zakupu worków, rękawic oraz wywozu i deponowania odpadów na wysypisku.

7. Nasadzanie i pielęgnacja drzew i krzewów  w Parku Świerklanieckim.

 

 

7. Infrastruktura techniczna

a ) Sieć drogowa i komunikacja

Na obszarze gminy Świerklaniec istnieje dobrze rozwinięty system komunikacyjny. Sieć dróg tworzą: droga krajowa nr 78, droga wojewódzka nr 911 oraz drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne. Łączna ich długość przekracza 62 km a wskaźnik gęstości dróg wynosi 145,1km/100 km². W gminie Świerklaniec istnieje dobrze rozbudowany system komunikacji publicznej. Przez teren gminy przebiega 12 linii autobusowych i zlokalizowanych jest 19 przystanków autobusowych. Przewozy realizowane są w większości przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (PKM) w Świerklańcu, tylko nieliczne połączenia wykonują prywatni przewoźnicy. Wszystkie przejazdy odbywają się na zlecenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej (MZKP) w Tarnowskich Górach. Ze względu na zlokalizowaną zajezdnię w Świerklańcu 5 linii autobusowych wykonuje na terenie gminy nie więcej jak 2 kursy dziennie. Pozostałe linie kursują z częstotliwością nawet 35 razy na dobę. W Sieć dróg, połączenia autobusowe i rozmieszczenie przystanków zapewniają dogodny dojazd do wszystkich sołectw, okolicznych miast, a nawet do miasta wojewódzkiego.  Przez gminę przebiega ponadto linia Polskiej Komunkacji Pasażerskiej (PKS) relacji Zawiercie-Tarnowskie GóryGmina posiada także linię kolejową i kilka pociągów kursujących codziennie m.in. do ośrodka powiatowego i wojewódzkiego.

Na terenie gminy brak jest wystarczającej liczby parkingów i miejsc postojowych, ich niedostateczna ilość odczuwalna jest zwłaszcza w rejonie Zalewu Chechło-Nakło. Również jezdnie w większości wymagają napraw i modernizacji.

 

miejscowość

czas dojazdu samochodem

Tarnowskie Góry

10 minut

Bytom

15 minut

Pyrzowice (lotnisko)

15 minut

Katowice

25 minut

Częstochowa

50 minut

Kraków

1h 10 minut

 

b) Elektryfikacja

            Wszystkie gospodarstwa domowe w gminie Świerklaniec są zelektryfikowane. Przez jej obszar przebiegają linie średniego i niskiego napięcia w postaci sieci napowietrznej i kablowej. Linie niskiego napięcia w obrębie gminy mają długość 106,6 km, średniego           41,3 km. Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych jest 37 transformatorów.

c) Sieć gazowa

            Około 65 % wszystkich gospodarstw w gminie jest podłączonych do sieci gazowej. Jej całkowita długość przekracza 58 km. Gazociąg w Nakle jest niskoprężny, w pozostałych sołectwach średnioprężny. Pozostała część mieszkańców nie korzysta z gazu lub używa butli gazowych.

d) Sieć wodociągowa

            Całkowita długość komunalnej sieci wodociągowej w gminie Świerklaniec wynosi 74,4 km. Do wodociągu podłączone są niemal wszystkie budynki mieszkalne. Zaopatrzenie gminy w wodę odbywa się z ujęcia głębinowego w Bibieli.

e) Sieć kanalizacyjna

W gminie Świerklaniec budowę sieci kanalizacyjnej rozpoczęto w 1999 roku. W tym czasie powstała również biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Plan kanalizacji gminy przewiduje budowę kanalizacji w 10 zadaniach, które w efekcie końcowym obejmą wszystkie sołectwa.

Na dzień dzisiejszy kończone jest zadanie drugie. Całkowite ukończenie inwestycji planuje się za 10-15 lat. Zanim to nastąpi ścieki odprowadzane będą do szamb i okresowo wywożone.

f) Gospodarka odpadami

 Zbiórką odpadów w gminie Świerklaniec zajmuje się firma Rethmann – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. We wszystkich sołectwach ok. 80% domostw ma podpisaną umowę na wywóz nieczystości stałych i płynnych. Również miejscowe firmy zawarły z przedsiębiorstwem podobne porozumienia. Odpady wywożone są na składowisko odpadów w Rybnej k. Tarnowskich Gór. Dodatkowo na terenie gminy prowadzona jest zbiórka szkła i odpadów wielkogabarytowych. Gmina przygotowuje się do wprowadzenia następnych pojemników na surowce wtórne. Pomimo możliwości wywozu śmieci na obszarze gminy spotkać można nielegalne wysypiska śmieci. Znajdują się one głównie w nieużytkowanych wyrobiskach.

g)  Infrastruktura teletechniczna (telekomunikacja)

Gmina Świerklaniec jest prawie w całości stelefonizowana. Obecnie na obszarze notuje się ponad 2000 abonentów telefonów stacjonarnych.  W przeciągu kilku ostatnich lat sytuacja pod względem telefonii znacznie się poprawiła. Dalsza rozbudowa sieci jest możliwa

gdyż gmina posiada centralę cyfrową. Na terenie gminy znajdują się 4 maszty telefonii cyfrowej. W każdym sołectwie mieszkańcy mają dostęp do stałego łącza internetowego.

 

 

 

 

8. Infrastruktura społeczna

a) Szkolnictwo

W gminie Świerklaniec znajdują się 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, szkoła średnia i  3 placówki przedszkolne. Obecnie do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 1169 uczniów, a dzieci w przedszkolach ogółem jest 215. Średnio na jednego nauczyciela przypada około 11 wychowanków. Do gimnazjum w Świerklańcu dojeżdżają osoby spoza gminy, w Nakle uczy się tylko miejscowa młodzież. Wszystkie szkoły posiadają sale informatyczne, internet, biblioteki i gabinety lekarskie. Ponadto wyposażone są w kuchnie i stołówki lub miejsca wydawania posiłków. Koszty obiadów dla najuboższych dzieci pokrywa Gminny Ośrodek Opieki Społecznej. Jeśli chodzi o sale gimnastyczne to za wyjątkiem szkoły podstawowej w Chechle i gimnazjum w Nakle wszystkie inne nimi dysponują. Szkolnictwo średnie rozwinęło się na obszarze gminy w sołectwie Nakło. Znajduję się tam Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących (były Zespół Szkół Rolniczych). W jego skład wchodzą: liceum ogólnokształcące dzienne i zaoczne, technika: ekonomiczne, rolnicze, ogrodnicze, agrobiznesu i zasadnicza szkoła rolnicza. Obecnie w szkołach tych uczy się 589 osób, w tym 53 uczniów zamieszkuje w internacie. Na jednego nauczyciela przypada średnio 13 wychowanków. Zajęcia odbywają się w 4 budynkach, m.in. w obiekcie zabytkowym  jakim jest były zamek Donnersmarcków. Szkoła posiada dwie sale komputerowe z podłączeniem do internetu, dwie sale gimnastyczne niepełnowymiarowe, bibliotekę, siłownię, stołówkę. Ponadto w szkole ma swą siedzibę: Ośrodek Badań Opryskiwaczy,  Wojewódzka Komisja Egzaminów Eksternistycznych z zakresu Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz Szkółka Jeździecka. Przy szkole mieści się Gospodarstwo Pomocnicze o powierzchni 320 ha, z czego 256 ha to użytki rolne. Wśród nich prawie 86 % zajmują grunty orne, 10 % łąki, 3 % pastwiska, ok. 1 % uprawy sadownicze. 20 ha zajętych jest przez lasy. Na gruntach ornych najczęściej sieje się zboża, stanowią one łącznie 98 %. Pozostały areał zajmują warzywa. Uprawiane są one także w 25 tunelach foliowych i 2 szklarniach. Zboża w większości są sprzedawane, natomiast warzywa wykorzystywane w stołówce szkolnej. Sad Gospodarstwa chociaż niewielki spełnia ważną rolę dydaktyczną dla młodzieży szkoły rolniczej, podobnie jak chów zwierząt gospodarskich. Utrzymuje się w nim trzodę chlewną (ponad 100 sztuk), bydło (17 sztuk), 6 koni.

 

 

SZKOŁY i PRZEDSZKOLA

ILOŚĆ WYCHOWANKÓW

ILOŚĆ NAUCZYCIELI

SP Świerklaniec

250

21

SP Nowe Chechło

95

12

SP Orzech

113

11

ZS Nakło

369

35

Gimn. Swierklaniec

342

24

 

1169

103

Przedszkole Świerklaniec

90

7

Przedszkole Orzech

46

4

Przedszkole Nakło

79

7

 

215

15

Ogółem

1384

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kultura

Główną instytucją zajmującą się krzewieniem kultury na terenie gminy Świerklaniec jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nakle. Organizuje on wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji różnego rodzaju festyny, pikniki, koncerty plenerowe oraz zabawy sportowe głównie w Parku w Świerklańcu. Inicjatorem bardziej kameralnych imprez jest Gminna Biblioteka Publiczna. Organizuje ona m.in. konkursy, przedstawienia i koncerty np. bierze udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”. Poza tym propagowaniem kultury regionalnej zajmują się 4 zespoły ludowe, 2 chóry przykościelne i Koło Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy istnieją również cztery Ludowe Kluby Sportowe.

Ważnym walorem gminy podnoszącym jej atrakcyjność są zabytki kultury materialnej. Godne uwagi są m.in. Pałac Kawalera (w którym mieści się hotel), zamek w Nakle (z którego sal korzysta Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych) oraz kościoły i mauzolea dawnych możnowładców Donnersmarcków.

c) Służba zdrowia 

 Na obszarze gminy podstawową opiekę medyczną zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mający siedzibę w Świerklańcu i oddział w Nakle. Poza wymienionymi placówkami usługi medyczne świadczy Ośrodek Rehabilitacji Medycyny Fizykalnej „Rehafit”.

d) Opieka społeczna

Na terenie gminy Świerklaniec zadania z zakresu wspierania mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych wypełnia Gminny Ośrodek Opieki Społecznej. Ilość osób korzystających z pomocy wzrasta z roku na rok. Wiąże się to bezpośrednio z obniżeniem poziomu życia, którego przyczyną jest m.in. wzrost bezrobocia. W ramach opieki społecznej udzielane są jednorazowe bądź okresowe zasiłki,  opłacane są też posiłki w szkołach dla dzieci najuboższych. Do głównych celów należy też działalność profilaktyczno-edukacyjna i pomocowa w zakresie przeciwdziałania i wychowania w trzeźwości.

e) Bezpieczeństwo publiczne

W gminie Świerklaniec na dzień dzisiejszy nie ma posterunku policji. Zgłoszenia mieszkańców przyjmuje Komisariat w Radzionkowie, są natomiast trzy odziały Ochotniczej Straży Pożarnej i w tym zakresie gmina jest samowystarczalna.

 

 

9. Podmioty gospodarcze

            W gminie Świerklaniec prosperuje około 500 przedsiębiorstw, aż 75 % z nich zostało założonych przez miejscową ludność. Sołectwa Świerklaniec i Nakło wyróżnia wyższy stopień przedsiębiorczości. Na 1000 osób przypada w nich 50 podmiotów gospodarczych, podczas gdy w pozostałych 34. W gminie przeważają przedsiębiorstwa usługowe. Stanowią one prawie 50% wszystkich zarejestrowanych. Najwięcej świadczy usługi w zakresie prac remontowo-budowlanych (23%). Wysokim udziałem odznaczają się także firmy transportowe i gastronomiczne. Tych ostatnich sporo pojawia się w rejonie zbiornika Chechło-Nakło w okresie letnim. Przedsiębiorstw handlowych jest dwa razy mniej niż usługowych. Zajmują się one głównie sprzedażą artykułów spożywczych i przemysłowych. Najniższy udział mają przedsiębiorstwa produkcyjne, 6% pośród wszystkich firm. Największym zakładem usługowym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, produkcyjnym- fabryka mebli Feniks, a handlowym Agro-Sad, zajmujący się sprzedażą owoców.

Ponad 97 % podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Świerklaniec to niewielkie firmy rodzinne, zatrudniające do 5 osób. Działają one głównie na rynku miejscowym. Większe mające ponad 10 pracowników mają szerszy zasięg - ponadlokalny. Ważne jest wspieranie miejscowej przedsiębiorczości, gdyż zakłady stwarzają miejsca pracy i przyczyniają się do wzrostu dochodów gminy, poprzez wpływy z podatków.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

LICZBA PRACOWNIKÓW

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

376

2

Feniks

170

3

Agro-Sad

35

80 (podczas zbiorów)

4

Glumatex

~60

5

Spółdzielnia  Handlowo-Produkcyjna  Samopomoc Chłopska

~60

6

Nadleśnictwo Świerklaniec

~60

7

Meblo-Lux

~50

8

Agroma

~40

9

Zakłady Naprawcze Maszyn Wigropol

~40

10

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

~40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bezrobocie

            Liczba bezrobotnych na terenie gminy Świerklaniec od kilku lat systematycznie rośnie. W 1999 roku bez pracy pozostawały 263 osoby, obecnie 768. Spośród bezrobotnych 50,9 % stanowią kobiety. Wpływ na wzrost bezrobocia ma z pewnością sytuacja ekonomiczno-polityczna w kraju i w regionie. Głównym powodem jest likwidacja i restrukturyzacja kopalń, hut i innych zakładów, w których mieszkańcy gminy znajdowali zatrudnienie. Wzrost bezrobocia jest zjawiskiem niekorzystnym, prowadzi do ubożenia społeczności lokalnej, a często także do wzrostu zachowań patologicznych.

 

 

  

11. Budżet

            W budżecie za 2002 rok całkowite dochody gminy Świerklaniec przekroczyły              13,4 mln. zł., natomiast wydatki wyniosły ponad 14,4 mln. zł. Ponad 45% przychodów gminy stanowiły dochody własne, 36% subwencje, 13% dotacje.

            Wśród dochodów własnych najwyższe kwoty, odpowiednio 2508313 zł. i 2200178 zł.,a więc 18% i 16% wpłynęły do budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Wpływy z pozostałych podatków i wpłat nie były już tak znaczne i łącznie wynosiły 816489 zł., czyli ponad 6% całkowitych dochodów.

            Wartość subwencji i dotacji w sumie przekroczyła 6,6 ml. zł., były one więc znaczącym źródłem dochodów. Pierwsze dostarczyły 4903472 zł., drugie 1795409 zł. Wśród nich najwięcej środków pieniężnych pochodziło z subwencji oświatowej, aż 4,3 mln. zł, czyli 32% wszystkich dochodów. W omawianym roku właśnie na oświatę została przeznaczona największa suma- 5,4 mln. zł., a więc 38% wszystkich wydatków. Kolejne pozycje w wydatkach zajęły administracja publiczna (13,3%), edukacyjna opieka wychowawcza (11,7%), transport i łączność (8%), infrastruktura sanitacyjna (7%) i opieka społeczna (6,7%). Najkosztowniejszą inwestycją w roku 2002 była rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

Ograniczone możliwości w zdobywaniu środków pieniężnych przez gminę powodują, że posiadane dochody nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Zgromadzone fundusze starczają tylko na pokrycie najważniejszych celów i zadań wyznaczonych przez gminę.

 

 

DOCHODY

13455081

100 %

Własne: w tym

 6129175

45,5

podatek od osób fizycznych

 2508313

18.6

podatek od nieruchomości

 2200178

16,4

subwencje

 4903472

36,4

w tym s.oświatowa

 4314822

 

dotacje

 1795409

13,4

pozostałe

   627025

 4.7

WYDATKI

14420171

100%

Rolnictwo

    164061

 1.1

Infrastruktura sanitacyjna

 1012396

 7.0

Wytw. i zaop.w en.,gaz, wodę

   259995

 1.8

Transport i łaczność

 1158420

 8.0

Gospodarka mieszkaniowa

   164063

 1.1

Działalność usługowa

     92969

 0.6

Administracja publiczna

 1918676

13.3

 

 

 

Urz. Nacz. Org. Wł. Pań. ...

     29107

  0.2

Bezp. publ.  i ochrona pp.

   106770

  0.7

Obsługa długu publ.

     32252

  0.2

Oświata i wychowanie

 5427640

37.6

Ochrona zdrowia

   254501

 1.8

Opieka społeczna

    965397

 6.7

Eduk. opieka wychowawcza

 1683631

11.7

Gosp. komun. i ochrona srod.

   520682

 3.6

Kultura i och. dziedz.nar.

   227196

 1.6

Kult. fiz. i sport

   395915

 2.7

Różne

       6500

 0.3

 

 

 

 

III. Analiza SWOT Gminy Świerklaniec

 

                     Czynniki wewnętrzne                                                

Mocne strony

Słabe strony

-korzystne położenie geograficzne

 bliskość aglomeracji śląskiej – duży

 rynek zbytu

 

- zły stan sieci dróg

-niezadowalający stan chodników lub

 ich brak, niedostateczna ilość

 parkingów

-bogactwo zasobów naturalnych

 obszary przyrodniczo cenne,

 zbiorniki wodne,  dobra jakość

 środowiska naturalnego – czyste

 powietrze (brak szkodliwego

 przemysłu w gminie)

-zanieczyszczenie powietrza (niskie

 źródła emisji indywidualnych

 systemów grzewczych)

-niedostatecznie rozwinięta sieć

 kanalizacyjna – braki w zakresie

 gospodarki wodno ściekowej

-walory pozaprzyrodnicze

 (kulturowe) zabytki

-niepełne wykorzystanie walorów

 przyrodniczych np. słabo rozwinięty

 system informacji i promocji

 kulturalno- turystycznej

-obszary atrakcyjne  do 

 zamieszkania rekreacji, turystyki

 weekendowej

-niedostatecznie rozwinięta baza

 gastronomiczno - turystyczna

-dobrze rozwinięta sieć

 komunikacyjna oraz sieć połączeń

 autobusowych

 

-brak bliskości autostrady

-rozwój budownictwa (wysoki

 standard nowo wybudowanych

 domów jednorodzinnych)

 

-brak planu zagospodarowania 

 przestrzennego

-wysoki poziom przedsiębiorczości

 lokalnej, zakłady małej i średnie  

 przedsiębiorczości zapewniające

 pracę

 

 

- wzrastające bezrobocie na skutek

  restrukturyzacji górnictwa i

  hutnictwa w pobliskich miastach,   

  ubożenie społeczności lokalnej i

  wzrost zachowań patologicznych,

  przestępczości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocne strony

Słabe strony

-stosunkowo duże rezerwy terenowe dla przyszłych inwestycji

 

-duże obciążenie finansowe gminy   (kredyty)

-instytucjonalna i materialna baza z zakresu kultury fizycznej

-dobra dostępność do opieki medycznej

-wysoki stopień dekapitalizacji wielu obiektów oświatowych  

-promocja gminy poprzez udział w konkursie  i zdobycie tytułu „Złotej Miejscowość Radia Katowice”

 

-aktywnie działający ośrodek kultury

-kultywowanie tradycji: chóry, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Czynniki zewnętrzne 

Szanse

Zagrożenia

- przystąpienie do UE

- możliwość wykorzystywania

  środków finansowych z funduszy

  unijnych

- ograniczenie możliwości

  pozyskiwania środków z funduszy

  unijnych na skutek zapisów

  niezmienionych ustaw   

-rozwój poziomu techniki i

  technologii informatycznych

-zmieniająca się polityka podatkowa,

  finansowa i prawna państwa w

  stosunku do samorządów 

- położenie w pobliżu aglomeracji

  śląskiej

- sytuacja gospodarcza w regionie

  (likwidacja kopalń, hut, zakładów)

-położenie gminy z bliskim dostępem

 do lotniska

 

- bariery gospodarcze: między

  innymi wysokie koszty dla z

  założenia małych i średnich

  przedsiębiorstw, które

  dawałyby nowe miejsca pracy

- wzrost zapotrzebowania na usługi

  turystyczne

- konkurencja ze strony gmin 

  sąsiednich

 

 

IV. Misja Gminy Świerklaniec

 

Świerklaniec to gmina przyjazna dla ludzi i  środowiska, otwarta a jednocześnie pielęgnująca tradycje, z nowoczesną infrastrukturą techniczną i społeczną oraz rozwiniętym zapleczem gospodarczym, gwarantująca zrównoważony, harmonijny rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej, mieszkalno-usługowej, tworząca warunki dogodne dla rozwoju jej mieszkańców, zapewniająca miejsca pracy i podnosząca poziom i jakość życia.

 

                                                                               

V. Wizja rozwoju Gminy Świerklaniec

 

1. Promocja gminy jako ośrodka  turystki  weekendowej  i rekreacji

2. Rozwój funkcji mieszkaniowej

3. Tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju małych i średnich

    przedsiębiorstw

4. Polepszanie warunków bytowych mieszkańców gminy

5. Dbanie o  wysoki  poziom oświaty i rozwój  kulturalny na terenie gminy

 

VI. Strategiczne cele rozwoju Gminy Świerklaniec

1. Przestrzenne:

- dokończenie budowy kanalizacji w Świerklańcu oraz budowa kanalizacji w

   miejscowościach Nowe Chechło, Orzech, a w przyszłości w Nakle

- poprawa infrastruktury drogowej

- stopniowa (rozbudowa) poprawa jakości chodników

- rozbudowa infrastruktury (bazy) turystyczno-wypoczynkowej (parkingi,gastronomia,hotele)

- rozwój bazy rekreacyjno-sportowej (ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne)

- wspieranie budownictwa mieszkaniowego (głównie budowy domów jednorodzinnych)

- ochrona zabytków na terenie gminy

2. Społeczne:

- modernizacja budynków szkolnych

- modernizacja ośrodków zdrowia

- budowa sali widowiskowo - sportowej w Nakle

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom (otwarcie posterunku policji)

- wzmożenie działań na rzecz zapewnienia czystości i porządku na terenie Gminy

- działanie na rzecz rozwoju kultury i tradycji na obszarze Gminy

3. Gospodarcze:

- zapewnienie warunków dla rozwoju działalności usługowo – produkcyjno – handlowej

- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy

- tworzenie korzystnego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej

- pozyskiwanie inwestorów

- ograniczanie bezrobocia poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach

- aktywne pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej

 

 

VI. Wieloletni plan inwestycyjny

 

      Strategia gminy obejmuje następujące kategorie działań:

 

1. W zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

      W ciągu najbliższych 7 lat planuje się objęcie planem zagospodarowania przestrzennego ok. 50 % powierzchni Gminy w tym 100% terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i rekreację. Plany zagospodarowania przestrzennego obejmą w pierwszej kolejności obszary przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe we wszystkich sołectwach oraz tereny rekreacyjne położone nad zalewem Nakło-Chechło.

Stopniowy proces zbywania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową Gmina planuje zakończyć w 2006 roku.

 

2. W zakresie ochrony wód i zaopatrzenia w wodę

      Dostawy wody na teren poszczególnych sołectw realizowane są przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Gospodarstwo Pomocnicze. Zakłada się dostawy wg potrzeb.

Począwszy od 2004 roku powinny być wprowadzane następujące działania:

·        w zakresie wymiany istniejącej sieci wodociągowej – min 500 m roczne.

·        w zakresie budowy nowych sieci do terenów budownictwa mieszkaniowego

      – min 500 m rocznie.

      Nie przewiduje się w najbliższych latach otwarcia ujęcia wody w Orzechu oraz wybudowania ujęć w pozostałych sołectwach.

 

 

3. W zakresie kanalizacji

      W latach 2004-2010 będzie prowadzona budowa kanalizacji sanitarnych w sołectwach Orzech, Nowe Chechło i Świerklaniec. Pod koniec 2010 roku przewiduje się skanalizowanie miejscowości w następującym zakresie:

Orzech – 80 %

Nowe Chechło – 70 %

Świerklaniec – 90 %.

      Jednocześnie ok. roku 2006 powinna nastąpić modernizacja oczyszczalni w Świerklańcu. Przewiduje się powiększenie przepustowości oczyszczalni do

ok. 900 – 1000 m³ na dobę oraz wprowadzenie nowoczesnej gospodarki osadem. W razie wybudowania centralnej oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach przewiduje się podłączenie do niej Nakła jednak do 2010 roku nie zakłada się modernizacji systemu kanalizacji.

Jeśli włączenie sołectwa Nakło do centralnej oczyszczalni nie będzie możliwe do 2011 roku ścieki zostaną skierowane do oczyszczalni w Świerklańcu. W takim przypadku konieczne będzie dalsze zwiększenie jej przepustowości.

 

4. W zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych

      Obecnie Gmina korzysta z wysypiska śmieci w Rybnej, które będzie czynne do 2009 roku. Po 2009 roku wywóz odpadów będzie kierowany na nowe wysypiska, wskazane w powiatowym planie gospodarki odpadami.

 

5. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną, ciepło i gaz

      W powyższym zakresie nie przewiduje się w najbliższych latach istotnych inwestycji. Podłączenia do nowobudowanych budynków inwestorzy wykonywać będą we własnym zakresie, płacąc dostawcy  energii odpowiednie opłaty przyłączeniowe.

Dostawa energii elektrycznej nie jest uregulowana w Nakle na zachód od torów kolejowych, przy ulicy Wapienników. Planuje się rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na tym obszarze, a gmina będzie uczestniczyła finansowo na równi z innymi stronami postępowania.

 

6. W zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

      Gmina będzie nadal obsługiwana przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej a także linie PKP i PKS. Zapotrzebowanie na przewozy masowe będzie z czasem malało a zadaniem Gminy i organizatorów transportu zbiorowego będą odpowiednie regulacje w tym zakresie.

 

7. W zakresie zieleni gminnej i zadrzewień

      Podstawowym obszarem gminy w zakresie zieleni jest park w Świerklańcu stanowiący własność gminną. W 2004 roku konieczne jest stworzenie planu wycięć i nasadzeń obejmującego wszystkie przestrzenie terenów zielonych.

 

8. W zakresie cmentarnictwa

      Powierzchnia cmentarzy wyznaniowych i cementarza komunalnego w Nakle jest wystarczająca i zaspokaja potrzeby Gminy na najbliższe lata.

Do roku 2006 planuje się wybudowanie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego.

 

9. W zakresie opieki społecznej

      Przewiduje się, że na terenie Gminy liczba osób wymagających działań opiekuńczych wzrośnie . W 2004 roku planuje się przenieść siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej z Urzędu Gminy w Świerklańcu do Nakła.

 

10. W zakresie ochrony zdrowia

      Planuje się utrzymanie i modernizację gminnych budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej. Na rok 2004 zaplanowano budowę windy dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia w Świerklańcu i w Nakle.

 

 

 

11. W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

            Trzy oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwach Nakło, Świerklaniec

i Orzech, stanowić będą podstawę gminnych sił reagowania kryzysowego.

 

12. W zakresie edukacji publicznej

      Przewiduje się utrzymanie wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych na terenie gminy a działania będą zmierzały w kierunku poprawy warunków technicznych i jakościowych procesu edukacyjnego.

Do 2010 roku przewiduje się termomodernizację dwóch obiektów tj. SP w Świerklańcu oraz przedszkola w Nakle.

 

13. W zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji

      W 2005 rozpocznie się budowa hali sportowo-widowiskowej w Nakle. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania gminy będzie miało poszerzenie gminnej bazy rekreacyjnej na terenie zalewu Nakło-Chechło. Przewiduje się współpracę z Nadleśnictwem Świerklaniec i Górnośląskim Przedsiębiorstwem wodociągów w celu otwarcia nowych terenów sportowych na terenach leśnych i wodnych.

Szczególną role w tym zakresie pełnić będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który pełni rolę gminnego koordynatora działań w zakresie kultury, turystyki i rekreacji.

 

 

 

 

VII.  Działalność pozainwestycyjna

 

            Jednym z istotnych elementów mających wpływ na dalszy rozwój gminy Świerklaniec  jest jej działalność pozainwestycyjna.

            Działania podejmowane w jej ramach będą obejmowały szeroko rozumianą promocję gminy oraz rozwój kulturalno – sportowy jej mieszkańców. Jednym z elementów tych działań będzie tworzenie odpowiedniej atmosfery dla realizacji wyżej wymienionych założeń, a także wspieranie inicjatyw mających na celu ich wykonanie. Wypracowywanie mechanizmów pozwalających w łatwy i szybki sposób pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej będzie stanowiło uzupełnienie tych działań.

Ważnym zadaniem realizowanym w ramach działalności pozainwestycyjnej będzie stworzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

            Wszystkie działania pozainwestycyjne mają na celu wspieranie dynamicznego i efektywnego rozwoju gminy Świerklaniec.

 

 

VIII. Wdrażanie i monitoring strategii.

 

Wdrażanie i realizacja celów zawartych w strategii gminy Świerklaniec stwarza szansę na ciągłe polepszanie warunków życia jej mieszkańców.

            Dokument ten ma zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczo - społeczny dla gminy. Należy pamiętać o tym, że Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec na lata

2004 – 2010 jest dokumentem otwartym, który powinien być modyfikowany i uzupełniany, przy czym cele strategiczne w niej zawarte nie powinny ulegać zasadniczym przekształceniom. Strategia powinna być korygowana o bieżące potrzeby mieszkańców uwzględniając jednak możliwości finansowe gminy.

            Strategia jest dokumentem stanowiącym podstawę do tworzenia budżetu, który powinien uwzględniać realizację zadań w niej zawartych, a także ułatwi opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego

            W celu kontrolowania właściwej realizacji zapisanych działań należy dokonywać corocznych przeglądów z realizacji Strategii.

 

 

IX. Wykaz dokumentów i opracowań wykorzystywanych do strategii.

 

- „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” – Ministerstwo

    Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2002 r.

- „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” – Sejmik

    Województwa Ślaskiego, Katowice 2000r.

- „Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego” – Starostwo Powiatowe w 

    Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry 2002 r. 

- „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego                

    Gminy Świerklaniec” – Zarząd Gminy Świerklaniec, październik 1998 r.

- „Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze warunki rozwoju gminy  

    Świerklaiec” – praca magisterska Kraków 2002r.

-   Dane statystyczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach

 

 Program inwestycyjny
 Program_inwestycyjny.xls
Program inwestycyjny
 Uchwala_Nr_304.doc
Uchwała Nr XXXVI/304/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/161/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Świerklaneic
 Program_inwestycyjny.xls
Załącznik do uchwaly Nr XXXIX/361/05 z dnia 12.08.2005 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Świerklaniec na lata 2005- 2010


Informację wytworzył(a): Gabriela Pandzioch
Informację dodał(a): Gabriela Pandzioch
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-02 15:04:15


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech