18-09-2019r.
godzina 05:50
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1186650 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Rejestr aktów prawa miejscowego :: 2014 

Rejestr aktów prawa miejscowego – rok 2014

 

 

L.p

 

Uchwała

 

z dnia w sprawie

 

Publikacja

(W poniższym linku elektroniczna wersja aktu udostępniona w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym)

 

 

 

Wchodzi w życie

 

1.

Uchwała nr XLVIII/392/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wisławy Szymborskiej” w sołectwach Nakło Śląskie i Nowe Chechło

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=636

 

19.02.2014r.

 

2.

Uchwała nr XLIX/405/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1176

 

15.03.2014r.

 

3.

Uchwała nr XLIX/406/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1177

 

15.03.2014r.

 

4.

Uchwała nr XLIX/407/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/253/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1178

 

 

 

15.03.2014r.

 

5.

Uchwała nr XLIX/408/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1179

 

 

15.03.2014r

 

6.

Uchwała nr XLIX/413/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/337/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1180

 

15.03.2014r.

 

7.

Uchwała nr XLIX/417/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/231/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świerklaniec na stałe obwody głosowania

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1181

 

z dniem podjęcia

 

8.

Uchwała nr LI/430/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1907

 

16.04.2014r

 

9.

Obwieszczenie Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1922

 

z dniem ogłoszenia

 

10.

Obwieszczenie Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1921

 

z dniem ogłoszenia

 

11.

Uchwała nr LII/434/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2659

 

20.05.2014r

 

12.

Uchwała nr LII/435/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2660

 

20.05.2014r

 

13.

Uchwała nr LII/436/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2661

 

20.05.2014r

 

14.

Uchwała nr LIV/445/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3107

 

20.06.2014r

15.

Uchwała nr LIV/446/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3108

 

20.06.2014r

16.

Uchwała nr LIV/447/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3109

 

20.06.2014r

17.

Uchwała nr LIV/455/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Na Wzgórzu” w sołectwie Nakło Śląskie

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3110

 

20.06.2014r

18.

Uchwała nr LIV/456/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulica Lasowicka w sołectwie Nakło Śląskie

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3111

 

20.06.2014r

19.

Uchwała nr LIV/457/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulica Jarzębinowa w sołectwie Nakło Śląskie

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3112

 

20.06.2014r

20.

Uchwała nr LIV/458/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulica Chabrowa w sołectwie Świerklaniec

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3113

 

20.06.2014r

21.

Uchwała nr LIV/459/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulica Kalinowa w sołectwie Świerklaniec

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3114

 

20.06.2014r

22.

Uchwała nr LVI/466/14 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/223/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Świerklaniec na okręgi wyborcze

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3847

 

26.06.2014r

23.

Uchwała nr LVI/467/14 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/231/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świerklaniec na stałe obwody głosowania

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3848

 

26.06.2014r

24.

Uchwała nr LVII/475/14 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór stanowiących dochód Gminy

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4238

 

21.08.2014r

25.

Uchwała nr LXIV/506/14 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy Gminy w sołectwie Świerklaniec

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5824

 

29.11.2014

26.

Uchwała nr LXIV/507/14 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5825

 

 

29.11.2014

27.

Uchwała nr LXIV/508/14 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/253/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5826

29.11.2014

28.

Uchwała nr LXIV/509/14 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5827

29.11.2014

Z mocą obowiązującą od 01.01.2015

29.

Uchwała nr LXIV/510/14 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze skweru położonego pomiędzy ulicą Główną, Młyńską i Stawową w sołectwie Świerklaniec oraz ze skweru przy ulicy Głównej w sołectwie Nakło Śląskie

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5828

 

29.11.2014

30.

Uchwała nr II/12/14 z dnia 09.12.2014 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=6479

30.12..2014.

Z mocą obowiązującą od 01.01.2015

31.

Uchwała nr III/16/14 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulica Sławomira Mrożka w sołectwie Świerklaniec i sołectwie Nakło Śląskie

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=196

 

28.01.2015

32.

Uchwała nr III/22/14 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2015 rok

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=242

 

01.01.2015Informację wytworzył(a): Grażyna Garłowska
Informację dodał(a): Grażyna Garłowska
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-30 08:31:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech