18-09-2019r.
godzina 05:48
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1186650 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Rejestr aktów prawa miejscowego :: 2016 

Rejestr aktów prawa miejscowego – rok 2016

 

 

L.p

 

Uchwała

 

z dnia w sprawie

 

Publikacja

(W poniższym linku elektroniczna wersja aktu udostępniona w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym)

 

 

 

Wchodzi w życie

 

1.

Uchwała Nr XXII/126/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świerklaniec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=835

 

19.02.2016r.

 

2.

Uchwała Nr XXII/127/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Emanuel”

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=836

19.02.2016r.

 

3.

Uchwała Nr XXIII/129/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1333

16.03.2016r.

 

 

4.

Uchwała Nr XXIV/146/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu Parku w Świerklańcu

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/1822/

16.03.2016r.

 

5.

Uchwała Nr XXIV/150/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Świerklaniec dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2710

 

27.05.2016r.

 

6.

Uchwała Nr XXIV/152/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie gminy

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2711

27.05.2016r.

 

7.

Uchwała Nr XXIV/155/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z pomieszczeń w gminnych budynkach użyteczności publicznej

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2712

27.05.2016r.

 

8.

Uchwała Nr XXIV/158/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XV/94/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerklaniec (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 października 2015r., poz. 5081)

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2713

27.05.2016r.

 

9.

Uchwała XXVII/177/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Pogodna" w sołectwie Nowe Chechło

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3882

22.07.2016r.

 

10.

Uchwała XXVIII/184/16 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4241

19.08.2016r.

 

11.

Uchwała XXVIII/185/16 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4242

19.08.2016r.

 

12.

Uchwała XXVIII/186/16 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4243

19.08.2016r.

 

13.

Uchwała XXIX/197/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Świerklaniec na stałe obwody głosowania

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4645

31.08.2016r.

 

14.

Uchwała XXX/204/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4802

11.10.2016r.

 

15.

Uchwała XXX/205/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń w gminnych budynkach użyteczności publicznej

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4803

11.10.2016r.

 

16.

Uchwała XXX/206/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie gminy

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4804

11.10.2016r.

 

17.

Uchwała XXX/207/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych umiejscowionych na terenie gminy

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4805

11.10.2016r.

 

18.

Uchwała XXX/208/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z hangaru kajakowego położonego na terenie Parku Świerklanieckiego

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4806

11.10.2016r.

 

19.

Uchwała XXXIV/216/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulica "Piaskowa" w sołectwie Świerklaniec

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5754

25.11.2016r.

 

20.

Uchwała XXXIV/217/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulica "Laskowa" w sołectwie Orzech

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5755

25.11.2016r.

 

21.

Uchwała XXXIV/218/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/15 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świerklaniec na lata 2016-2020

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5756

25.11.2016r.

 

22.

Uchwała XXXIV/220/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świerklaniec

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5757

25.11.2016r.

 

23.

Uchwała XXXV/223/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Świerklaniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6769

27.12.2016r.

z mocą obowiązującą od 01.01.2017r.

 

24.

Uchwała XXXV/226/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XX/117/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 listopada 2015 w sprawie opłaty targowej

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6770

01.01.2017r.

 

25.

Uchwała XXXV/227/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr V/33/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6771

01.01.2017r.

 

26.

Uchwała XXXV/228/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6772

01.01.2017r.

 

27.

Uchwała XXXV/233/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/220/16 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świerklaniec

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6773

27.12.2016r.

 

28.

Uchwała XXXVI/234/16 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/220/16 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6949

01.01.2017r.Informację wytworzył(a): Grażyna Garłowska
Informację dodał(a): Grażyna Garłowska
Ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 11:25:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech